Νομοθετικό πλαίσιο ΔΙ.Α.ΝΟ.Χ.
Παρακάτω ακολουθεί το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει την λειτουργία της εταιρείας ΔΙ.Α.ΝΟ.Χ.
 • 1. Ν.4736/2020 (ΦΕΚ 200/Α/20-10-2020)

  Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/904 σχετικά με τη μείωση των επιπτώσεων ορισμένων πλαστικών προϊόντων στο περιβάλλον και λοιπές διατάξεις.

 • 2. ΚΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΔΑ/40480/886 (ΦΕΚ 1639/Β/30-4-2020)

  Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 180036/952/2017 κοινής υπουργικής απόφασης (Β΄ 2812) «Καθορισμός μέτρων και κανόνων για τη μείωση της κατανάλωσης πλαστικών σακούλων μεταφοράς, σε συμμόρφωση με την οδηγία 2015/720/ΕΕ «για την τροποποίηση της οδηγίας 1994/62/ΕΚ με σκοπό τη μείωση της κατανάλωσης λεπτών πλαστικών σακούλων μεταφοράς» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 29ης Απριλίου 2015»

 • 3. Ν.4496/2017 (ΦΕΚ 170/Α/08-11-2017)

  Τροποποίηση του ν.2939/2001 για την εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων, προσαρμογή στην Οδηγία 2015/720/ΕΕ, ρύθμιση θεμάτων του Ελληνικού Οργανισμού ανακύκλωσης και άλλες διατάξεις.

  Ειδικότερα τα άρθρα 2, 5, 6, 7, 8, 10, 11 και 12.

 • 4. ΚΥΑ 180036/952/2017 (ΦΕΚ 812/Β/10-8-2017)

  Καθορισμός μέτρων και κανόνων για τη μείωση της κατανάλωσης πλαστικών σακουλών μεταφοράς, σε συμμόρφωση με την οδηγία 2015/720/ΕΕ «για την τροποποίηση της οδηγίας 1994/62/ΕΚ με σκοπό τη μείωση της κατανάλωσης λεπτών πλαστικών σακουλών μεταφοράς» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 29ης Απριλίου 2015.

 • 5.ΚΥΑ 39200/2015 (ΦΕΚ 2057/Β/18-09-2015)

  Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 41624/2057/2010 ΚΥΑ (Β΄1625), σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2013/56/ΕΕ … και άλλες συναφείς διατάξεις.

  Ειδικότερα το άρθρο 3 «Ειδική διάταξη»

 • 6.Ν. 4296/2014 (ΦΕΚ 214/Α/02-10-2014)

  Κύρωση της από 30.12.2013 Σύμβασης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και των … με την οποία τροποποιείται η από 23.11.1999 Σύμβαση … η οποία κυρώθηκε με το ν.2779/1999 (Α΄ 296) .

  Ειδικότερα το άρθρο δέκατο τέταρτο «Απαγόρευση διακίνησης πλήρων συσκευασιών από διαχειριστές που δεν έχουν οργανώσει ή δεν συμμετέχουν σε συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης» και το άρθρο δέκατο πέμπτο «Εξομοίωση της μη ανανέωσης έγκρισης συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης με την ανάκληση έγκρισης ως προς τις έννομες συνέπειες του ν. 2939/2001»

 • 7.ΚΥΑ 54461/1779/E.103/2013 (ΦΕΚ 2500/Β/04-10-2013)

  Αντικατάσταση του παραρτήματος Ι του άρθρου 4 της υπ΄αρίθμ.9268/469/2007 κοινής υπουργικής απόφασης (286 τ. Β’), σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2013/2/ΕΕ

 • 8.ΚΥΑ 8197/90920/2013 (ΦΕΚ 1883/Β/01-08-2013)

  Θέσπιση Εθνικού Σχεδίου Δράσης με στόχο την εφαρμογή της Οδηγίας 2009/128/ΕΚ και την προστασία του ανθρώπου και του περιβάλλοντος.

  Ειδικότερα το άρθρο 29 «Διαχείριση των κενών συσκευασιών γεωργικών φαρμάκων»

 • 9.ΚΥΑ Ζ3-1531/2012 (ΦΕΚ 1306/Β/18-04-2012)

  Καθορισμός προϋποθέσεων για τη χρήση περιβαλλοντικών ισχυρισμών σε πλαστικά αντικείμενα και συσκευασίες

 • 10.Ν. 3854/2010 (ΦΕΚ 94/Α/23-06-2010)

  Τροποποίηση της νομοθεσίας για την εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων και τον ΕΟΕΔΣΑΠ και άλλες διατάξεις

  Ειδικότερα τα άρθρα 1, 2, 3 και 10.

 • 11.ΚΥΑ 9268/469/2007 (ΦΕΚ 286/Β/02-03-2007)

  Τροποποίηση των ποσοτικών στόχων για την ανάκτηση και ανακύκλωση των αποβλήτων των συσκευασιών σύμφωνα με το άρθρο 10 του ν. 2939/2001 καθώς και άλλων διατάξεων του νόμου αυτού, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2004/12/ΕΚ

 • 12.Ν. 2939/2001 (ΦΕΚ 179/Α/06-08-2001)

  Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων – Ίδρυση ΕΟΕΔΣΑΠ και άλλες διατάξεις

  Ειδικότερα τα άρθρα 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 και 14.

 • 1. Κανονισμός Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα Πλαστικά μιας χρήσης (SUP) (C216/7-6-2021)

  Κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής σχετικά με τα πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης σύμφωνα με την οδηγία (ΕΕ) 2019/904 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη μείωση των επιπτώσεων ορισμένων πλαστικών προϊόντων στο περιβάλλον.

 • 2. ΟΔΗΓΙΑ 2019/904/ΕΕ (L155/5-6-2019)

  σχετικά με τη μείωση των επιπτώσεων ορισμένων πλαστικών προϊόντων στο περιβάλλον

 • 3. Εκτελεστική Απόφαση 2019/665/ΕΕ (L112/26-4-2019)

  για την τροποποίηση της απόφασης 2005/270/ΕΚ για τον καθορισμό των πινάκων του συστήματος βάσεων δεδομένων σύμφωνα με την οδηγία 94/62/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις συσκευασίες και τα απορρίμματα συσκευασίας.

 • 4. Οδηγία 2018/852/ΕΕ (L 150/14-06-2018)

  Για τροποποίηση της οδηγίας 94/62/ΕΚ για τις συσκευασίες και τα απορρίμματα συσκευασίας

  Μεταφορά στο Εθνικό δίκαιο έως την 5 Ιουλίου 2020.

 • 5. Οδηγία 2015/720/ΕΕ (L 115/06-05-2015)

  σχετικά με την τροποποίηση της οδηγίας 94/62/ΕΚ με σκοπό τη μείωση της κατανάλωσης λεπτών πλαστικών σακουλών μεταφοράς

  Μεταφορά στο Εθνικό δίκαιο με την ΚΥΑ 180036/952/2017 (ΦΕΚ 812/Β/10-8-2017)

 • 6. Οδηγία 2013/2/ΕΕ (L 37/08-02-2013)

  για την τροποποίηση του παραρτήματος Ι της οδηγίας 94/62/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις συσκευασίες και τα απορρίμματα συσκευασίας

  Μεταφορά στο Εθνικό δίκαιο με την ΚΥΑ 54461/1779/E.103/2013 (ΦΕΚ 2500/Β/04-10-2013)

 • 7. Απόφαση 2006/340/ΕΚ (L 125/12-05-2006)

  Για την τροποποίηση της απόφασης 2001/171/ΕΚ με σκοπό την παράταση της ισχύος των όρων παρέκκλισης για γυάλινες συσκευασίες σε σχέση με τα επίπεδα συγκέντρωσης βαρέων μετάλλων που θεσπίζονται στην οδηγία 94/62/ΕΚ για τις συσκευασίες και τα απόβλητα συσκευασιών

 • 8. Απόφαση 2005/270/ΕΚ (L 86/05-04-2005)

  Για τον καθορισμό των πινάκων του συστήματος βάσεων δεδομένων σύμφωνα με την οδηγία 94/62/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις συσκευασίες και τα απορρίμματα συσκευασίας

 • 9. Ανακοίνωση 2005/C 44/13 (C 44/19-02-2005)

  Ανακοίνωση της Επιτροπής στο πλαίσιο της εφαρμογής της οδηγίας 94/62/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Δεκεμβρίου 1994 για τις συσκευασίες και τα απορρίμματα συσκευασίας

 • 10. Οδηγία 2004/12/ΕΚ (L 47/18-02-2004)

  που τροποποιεί την οδηγία 94/62/ΕΚ για τις συσκευασίες και τα απορρίμματα συσκευασίας

  Μεταφορά στο Εθνικό δίκαιο με την ΚΥΑ 9268/469/2007(ΦΕΚ 286/Β/02-03-2007)

 • 11. Απόφαση 2001/171/ΕΚ (L 62/02-03-2001)

  Για τον καθορισμό των όρων παρέκκλισης για γυάλινες συσκευασίες σε σχέση με τα επίπεδα συγκέντρωσης βαρέων μετάλλων που θεσπίζονται στην οδηγία 94/62/ΕΚ για τις συσκευασίες και τα απόβλητα συσκευασιών

 • 12. Απόφαση 99/177/ΕΚ (L 56/04-03-1999)

  Σχετικά με την καθιέρωση των όρων παρέκκλισης για τις πλαστικές παλέτες και κιβώτια όσον αφορά τα επίπεδα συγκέντρωσης που καθορίζει η οδηγία 94/62/ΕΚ για τις συσκευασίες και τα απόβλητα συσκευασιών

 • 13. Απόφαση 97/622/ΕΚ (L 256/19-09-1997)

  Όσον αφορά τα ερωτηματολόγια για τις εκθέσεις των κρατών μελών σχετικά με την εφαρμογή ορισμένων οδηγιών στον τομέα των αποβλήτων (εφαρμογή της οδηγίας 91/692/ΕΟΚ του Συμβουλίου)

 • 14. Απόφαση 97/129/ΕΚ (L 50/20-02-1997)

  Για τον καθορισμό συστήματος αναγνώρισης των υλικών συσκευασίας σύμφωνα με την οδηγία 94/62/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις συσκευασίες και τα απορρίμματα συσκευασιών.

 • 15. Οδηγία 94/62/ΕΚ (L 365/31-12-1994)

  Για τις συσκευασίες και τα απορρίμματα συσκευασίας
  Μεταφορά στο Εθνικό δίκαιο με το Ν.2939/2001 (ΦΕΚ 179/Α/06-08-2001)