Ο επιδιωκόμενος σκοπός του έργου της επεξεργασίας των παραγόμενων στραγγισμάτων στον Χ.Υ.Τ.Α. Χίου είναι η επεξεργασία τους έτσι ώστε αυτά να καταστούν ικανά να διατεθούν εσωτερικά στον Χ.Υ.Τ.Α. για τις ανάγκες επανακυκλοφορίας των στραγγισμάτων και της άρδευσης του γηπέδου του Χ.Υ.Τ.Α. όποτε αυτό απαιτηθεί.

 

 

Πρωτοβάθμια επεξεργασία

 

Τα παραγόμενα στραγγίσματα από τον Χ.Υ.Τ.Α. εισέρχονται μέσω σωλήνα PE, 10Atm, Φ315, στο Κεντρικό Φρεάτιο Συλλογής των στραγγισμάτων (Κ.Φ.Σ.) Από εκεί μέσω αντλιοστασίου ΑΝΤ-1 γίνεται η αρχική ανύψωσή και μεταφορά τους στην δεξαμενή αποθήκευσης Δ1.

 

 

Δευτεροβάθμια επεξεργασία
 

 

 

Deksameni
Deksameni

 

 

Επεξεργασία τελικής διάθεσης
 

 

 

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι χρησιμοποιείται εξοπλισμός μέτρησης του οξυγόνου,  θερμοκρασίας και pH και στις τρεις (3) δεξαμενές επεξεργασίας για την βέλτιστη ρύθμιση της λειτουργίας του αερισμού και την περαιτέρω εξοικονόμηση ενέργειας.