Για την χωροθέτηση της λεκάνης του Χ.Υ.Τ.Α. ελήφθησαν υπ΄ όψιν τα παρακάτω:

α) ζώνη δενδροφύτευσης (σύμφωνα με τους Περιβαλλοντικούς όρους του έργου )

β) περιμετρική αντιπυρική ζώνη πλάτους τουλάχιστον 10μ. (σύμφωνα με τους Περιβαλλοντικούς όρους του έργου )
 

 

Έτσι :

Τόσο ο πυθμένας της λεκάνης υποδοχής των απορριμμάτων, όσο και τα πρανή της λεκάνης ΧΥΤΑ έχουν στεγανοποιηθεί με σύστημα σύνθετης στεγάνωσης, με τα παρακάτω χαρακτηριστικά :
 

 

Α) Στεγάνωση πυθμένα:

 

Σχ. 1:            Διατομή στεγάνωσης λεκάνης ΧΥΤΑ

 Σχ. 1:            Διατομή στεγάνωσης λεκάνης ΧΥΤΑ

 

 

 

Β)  Στεγάνωση πρανών:

 

Σχ. 2:	Διατομή στεγάνωσης πρανών ΧΥΤΑ

Σχ. 1:            Διατομή στεγάνωσης πρανών ΧΥΤΑ

 

 

 

Πάνω από το σύστημα στεγάνωσης του πυθμένα της λεκάνης του ΧΥΤΑ έχει αναπτυχθεί ένα σύστημα συλλογής στραγγισμάτων που χαρακτηρίζεται από τα κάτωθι σημεία :

Alt
Alt
Alt

Το δίκτυο αυτό των κύριων και δευτερευόντων αγωγών συλλογής συγκλίνει και μεταφέρει τα συλλεχθέντα στραγγίσματα από τα διάφορα σημεία της λεκάνης στο κατώτερο σημείο της, με φυσική ροή (βαρύτητα). από όπου και μεταφέρονται στο Κεντρικό φρεάτιο συλλογής εκτός του Χ.Υ.Τ.Α.  Από το φρεάτιο αυτό γίνεται και η αρχική ανύψωσή τους προς την δεξαμενή αποθήκευσης και στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας στραγγισμάτων.