24 Ιαν 2022 2:58 PM
ΔΙ.Α.ΝΟ.Χ. Α.Ε.

Στα πλαίσια του ΟΣΔΑ που εφαρμόζει η ΔΙ.Α.ΝΟ.Χ. Α.Ε. και σε συνέχεια του προγράμματος, ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης των δημοτών και των επιχειρήσεων, πραγματοποιήθηκε την 21/01/2022 συνάντηση με εκπροσώπους εταιρειών χωματουργικών εργασιών, εκβραχισμών και αποξηλώσεων.

Στην συνάντηση παρουσιάστηκε το σύνολο του Νέου Εθνικού πλαισίου για την διαχείριση των αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων και αποσαφηνίστηκαν τόσο οι υποχρεώσεις των Διαχειριστών ΑΕΚΚ όσο και ο ρόλος των ΟΤΑ στην Ανακύκλωση των συγκεκριμένων αποβλήτων.

Αναλύθηκαν με έμφαση οι έννοιες:

Α) Της  Επαναχρησιμοποίησης δηλαδή  οποιασδήποτε ενέργειας μέσω της οποίας τα υλικά που προέρχονται από κατεδαφίσεις, ανεγέρσεις οικοδομών, φυσικές ή άλλες καταστροφές χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς που σχεδιάστηκαν, με ή χωρίς την υποστήριξη βοηθητικών προϊόντων που υπάρχουν στην αγορά και

Β)Της  Ανάκτησης δηλαδή  οποιασδήποτε εργασίας της οποίας το κύριο αποτέλεσμα είναι ότι τα απόβλητα εξυπηρετούν ένα χρήσιμο σκοπό, αντικαθιστώντας άλλα υλικά τα οποία σε διαφορετικές συνθήκες, θα χρησιμοποιούνταν για την πραγματοποίηση συγκεκριμένης λειτουργίας  στο γενικότερο πλαίσιο της οικονομίας.

Συμπερασματικά, συμφωνήθηκε να κατατεθεί σχετικό υπόμνημα με τις θέσεις και τους προβληματισμούς των εταιρειών, στο υφιστάμενο ΣΣΕΔ που δραστηριοποιείται στο Νομό, με σκοπό την βέλτιστη λειτουργία και συνεργασία για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων, τόσο των Διαχειριστών, όσο της Μονάδας Επεξεργασίας και του Συστήματος ΑΕΚΚ,  παραμένοντας πάντοτε προσηλωμένοι  στη  βασική μας επιδίωξη:  την Προστασία του Περιβάλλοντος.

Στόχος της ΔΙ.Α.ΝΟ.Χ. Α.Ε., είναι η διαρκής  ενημέρωση, εκπαίδευση  καθώς και η παροχή αρωγής στο σύνολο των Περιβαλλοντικών ζητημάτων, ώστε να επιτευχθούν οι Εθνικοί Στόχοι του νέου ΕΣΔΑ 2020-2030 και ο νησιωτικός μας ΦΟΔΣΑ να αποτελέσει πανελλαδικό πρότυπο.