Νομοθετικό πλαίσιο ΔΙ.Α.ΝΟ.Χ.
Παρακάτω ακολουθεί το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει την λειτουργία της εταιρείας ΔΙ.Α.ΝΟ.Χ.
 • 1. NOMOΣ 4843/Α/ 20.10.2021

   Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2018 (…) και άλλες επείγουσες διατάξεις.

  ΜΕΡΟΣ Ζ΄ ΑΠΟΣΑΦΗΝΙΣΗ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΤΟΥ ν. 4819/2021

 • 2. ΚΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΔΑ/90439/1846

  Μέτρα και όροι για την υγειονομική ταφή των αποβλήτων σε εναρμόνιση με τις διατάξεις της

  οδηγίας 99/31/ΕΚ (…)

 • 3. Διόρθωση Σφαλμάτων στον Ν. 4819_2021_ΦΕΚ 171Α_25.9.2021

 • 4. N. 4819/2021 (Α’ 129)

  «Ολοκληρωμένο πλαίσιο για τη διαχείριση των αποβλήτων – Ενσωμάτωση των Οδηγιών 2018/851 και 2018/852 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ής Μαΐου 2018 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ περί αποβλήτων και της Οδηγίας 94/62/ΕΚ περί συσκευασιών και απορριμμάτων συσκευασιών, πλαίσιο οργάνωσης του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης, διατάξεις για τα πλαστικά προϊόντα και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, χωροταξικές – πολεοδομικές, ενεργειακές και συναφείς επείγουσες ρυθμίσεις»

 • 5. ΚΥΑ 930-2019 (ΦΕΚ 1277/Β/15-4-2019)

  Κανονισμός Τιμολόγησης Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ)

 • 6. Οδηγία 2018/851/ΕΚ

  Τροποποιημένη Οδηγία 2008/98/ΕΚ για τα απόβλητα και την κατάργηση ορισμένων οδηγιών

 • 7. Ν.4496/2017 (ΦΕΚ 170/Α/8-11-2017)

  Τροποποίηση του ν. 2939/2001 για την εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων, προσαρμογή στην Οδηγία 2015/720/ΕΕ, ρύθμιση θεμάτων του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης και άλλες διατάξεις

  Ειδικότερα τα άρθρα 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10

 • 8. Ν. 4296/2014 (ΦΕΚ 214/Α/02-10-2014)

  Κύρωση της από 30.12.2013 Σύμβασης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και των … με την οποία τροποποιείται η από 23.11.1999 Σύμβαση … η οποία κυρώθηκε με το ν.2779/1999 (Α΄ 296) .

  Ειδικότερα τα άρθρα 1415

 • 9. Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α/13-2-2012)

  Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής» Ποινική προστασία του Περιβάλλοντος. Στο Άρθρο 46 η μετονομασία του Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π. σε «Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης» (Ε.Ο.ΑΝ.)

 • 10. Ν. 3854/2010 (ΦΕΚ 94/Α/23-06-2010)

  Τροποποίηση της νομοθεσίας για την εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων και τον Εθνικό Οργανισμό Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων (Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.) και άλλες διατάξεις.

  Ειδικότερα τα άρθρα 1, 2, 3 και 10

 • 11. ΥΑ 116570 (ΦΕΚ 769/Β/28-4-2009)

  Κανονισμός για τη διαδικασία ανανέωσης των εγκρίσεων συστημάτων ατομικής ή συλλογικής εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών και άλλων προϊόντων

 • 12. ΚΥΑ 9303/454/E103/2009 (ΦΕΚ 408/Β/5-3-2009)

  Καθορισμός ύψους ανταποδοτικών τελών από ατομικά ή συλλογικά συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών / άλλων προϊόντων για την έκδοση πιστοποιητικού εναλλακτικής

 • 13. ΚΥΑ 112145/2004 (ΦΕΚ 1916/ Β/24-12-2004)

  Ξεχωριστή αναγραφή της χρηματικής εισφοράς επί των τιμολογίων πώλησης σε όλα τα στάδια πώλησης των ελαστικών των οχημάτων, των ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών, του ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, των οχημάτων, των λιπαντικών ελαίων, εκτός των εκτός των τιμολογίων που απευθύνονται στους τελικούς αγοραστές χρήστες – επιτηδευματίες

 • 14. ΚΥΑ 104826/2004 (ΦΕΚ 849/Β/9-6-2004)

  Καθορισμός ύψους ανταποδοτικών τελών από ατομικά ή συλλογικά συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης

 • 15. ΚΥΑ 50910/2727/2003 (ΦΕΚ B 1909/22-12-2003)

  Μέτρα και Όροι για τη Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων. Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης

 • 16. Ν. 2939/2001 (ΦΕΚ 179/Α/06-08-2001)

  Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων – Ίδρυση ΕΟΕΔΣΑΠ και άλλες διατάξεις

  Ειδικότερα τα άρθρα 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 και 14