Περιβαλλοντική παρακολούθηση ΧΥΤΑ

Προκειμένου να επιτυγχάνεται η περιβαλλοντικά αποδεκτή λειτουργία της μονάδας,  είναι απαραίτητη η εκτέλεση μιας σειράς ενεργειών που αφορούν την παρακολούθηση – καταγραφή και αξιολόγηση μιας σειράς παραμέτρων που σχετίζονται με τις κύριες περιβαλλοντικές επιπτώσεις που δημιουργούν οι μονάδες αυτές. Το πρόγραμμα αυτό στα πλαίσια της λειτουργίας του Χ.Υ.Τ.Α. περιλαμβάνει τα παρακάτω έργα:

 

parakol-1.jpg
parakol-2.jpg

 

 

 

Σύστημα διαχείρισης βιοαερίου στο ΧΥΤΑ

Συνήθως τα δημιουργούμενα αέρια σε έναν χώρο υγειονομικής ταφής των απορριμμάτων είτε αφήνονται να διαφύγουν στην ατμόσφαιρα, είτε οδηγούνται προς παραγωγή ενέργειας. Το βιοαέριο αποτελείται από μια σειρά αερίων που απαντούν σε σημαντικές ποσότητες (κύρια αέρια) και άλλα που απαντούν σε πολύ μικρές ποσότητες (ιχνοαέρια). Τα κύρια αέρια είναι τα CH4 , NH3 , CO2 , CO, H2 S, N2 , H2 και O2 .

 

elegx-meth.jpg

 

 

Μετέπειτα φροντίδα

Με το πέρας λειτουργίας ή/και με την ολοκλήρωση επί μέρους τμημάτων του χώρου υγειονομικής ταφής αρχίζουν οι εργασίες και τα έργα τελικής κάλυψης και επανένταξης του χώρου στο φυσικό περιβάλλον. Στην περίπτωση του Χ.Υ.Τ.Α. Ν.Χίου η χρήση που προτείνεται είναι η επαναβλάστηση σύμφωνα με το οικοσύστημα της ευρύτερης περιοχής και η περιμετρική δενδροφύτευση. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι κατά το στάδιο μεταφροντίδας ενός Χ.Υ.Τ.Α. γίνονται συστηματικές μετρήσεις για τον έλεγχο της ποιότητας και ποσότητας των στραγγισμάτων, του βιοαερίου και των καθιζήσεων. Ως εκ τούτου, η μεταφροντίδα  μπορεί να διαρκέσει για δεκαετίες και ολοκληρώνεται όταν η δυναμικότητα εκπομπών (στραγγισμάτων, βιοαερίου) είναι τόσο χαμηλή που δεν βλάπτει το περιβάλλον.

 

replant-1.jpg
replant-2.jpg